Snel en Doeltreffend naar uw Ondernemersdiploma?

Met uw motivatie en onze ervaring gaat het lukken!

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden

Beroepsvervoercollege BVC is gevestigd en kantoorhoudende te Twisk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest - Holland te Alkmaar onder nummer 56814542, alwaar deze voorwaarden onder dit nummer zijn gedeponeerd.

 

Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Beroepsvervoercollege BVC overeengekomen te worden.
 2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)per­soon, die met Beroepsvervoercollege BVC een overeenkomst heeft afgesloten, respectie­velijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemach­tigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen
 3. De prijs van de opleiding bestaat uit de cursuskosten en/of de prijs van de lesboeken.
 4. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzo­ver niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien aan de andere kant voorrang bedongen is.
 5. Als aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalin­gen onverminderd voortgang vinden.

 

Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen, schriftelijk gedaan in de vorm van offerte, zijn geldig tot één maand na dagtekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. Eventuele prospectie of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Beroepsvervoercollege BVC en moeten op eerste verzoek aan haar worden teruggezon­den. Zij mogen zonder toestem­ming van Beroepsvervoercollege BVC niet verme­nig­vuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

 

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Beroepsvervoercollege BVC een door de weder­partij getekende offerte wordt ontvangen, dan wel het inschrijffor­mulier ingevuld en ondertekend ontvangen wordt.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzi­gingen, binden Beroepsvervoercollege BVC slechts als deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdracht bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen na factuurda­tum.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voor­waarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van Beroepsvervoercollege BVC - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Beroepsvervoercollege BVC is gerechtigd bij, of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Beroepsvervoercollege BVC is bevoegd om, als zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de wederpar­tij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen.
 7. De wederpartij is gehouden Beroepsvervoercollege BVC tijdig alle informatie en bescheiden te verschaf­fen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Opleidingen en lesmateriaal

 1. Beroepsvervoercollege BVC verplicht zich bij het geven van de overeengekomen opleidingen de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.
 2. De wederpartij/leerling dient tijdens de lessen de aanwijzingen van de docent op te volgen.
 3. Beroepsvervoercollege BVC kan de opleiding beëindigen wegens haar moverende redenen, gelegen in de persoon van de wederpartij/leerling en/of diens gedragingen, wanneer die zodanig zijn dat van Beroepsvervoercollege BVC redelijkerwijze niet verlangd kan worden, dat de opleiding wordt voortge­zet. Beroepsvervoercollege BVC is in dergelijk geval niet gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de wederpartij/leerling te restitueren.
 4. Beroepsvervoercollege BVC is niet gehouden opleidingen te (doen) geven, wanneer het de do­cent blijkt dat de wederpartij/leerling als gevolg van het inwendige gebruik van alcohol, medicij­nen of verdovende middelen of enig ander fysieke of psychi­sche oorzaak (bijvoorbeeld overspannen zijn), niet (goed) in staat is om de opleiding naar behoren te volgen; dit ter uitslui­tende beoordeling van de do­cent, alles zonder recht van de wederpartij/leerling op restitutie van les-/cursus­geld.
 5. De lesboeken vormen - behoudens schriftelijk door Beroepsvervoercollege BVC gemaakte uitzon­deringen - een integraal onderdeel van de opleiding. De wederpartij / leer­ling mag  deze boeken niet anders gebruiken dan voor de eigen persoonlijke studie. Het is niet toege­staan het lesmateriaal af te staan, in enigerlei mate te verveelvoudigen of te verkopen. Het is niet toegestaan lesboeken terug te sturen of door een ander te laten gebruiken, om daarmee vermindering of restitutie van het lesgeld te verkrijgen.

 

Aansprakelijkheid

 1. Beroepsvervoercollege BVC sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
 2. De aansprakelijkheid van Beroepsvervoercollege BVC zal het totale bedrag van de betreffende overeenkomst nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Beroepsvervoercollege BVC niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect (gevolgschade), waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroeren­de zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. Wederpartij is gehouden Beroepsvervoercollege BVC te vrijwaren, respectievelijk schade­loos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhou­ding tot wederpartij is uitgesloten. Beroepsvervoercollege BVC is niet aansprakelijk voor het aanvragen van de examens. Het tijdig en juist aanvragen hiervan is een verantwoording van de wederpartij, evenals het juist en tijdig voldoen van de hiervoor vereiste gelden aan het examenbureau.

 
Annulering

 1. Annulering van een opleiding dient schriftelijk te gebeuren en door Beroepsvervoercollege BVC schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij annulering langer dan 4 weken vóór aanvang van de opleiding en bij annulering van bestelde lespakketten worden administratiekosten á € 35.- in rekening gebracht.
 3. Bij annulering tussen de 4 weken en de 2 weken vóór aanvang van de opleiding wordt 50% van de totale cursuskosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen 2 weken en aanvang van de opleiding wordt 75% van de totale cursuskosten in rekening gebracht.
 5. Bij annulering ná aanvang van de opleiding dient de cursusprijs volledig te worden voldaan.
 6. Ziekte aan de zijde van de wederpartij, komt volledig voor rekening en risico van de wederpartij, en ontslaat deze niet van de verplichting tot het betalen van annuleringskosten.
 7. De wederpartij heeft het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt. Hiervoor worden administratiekosten á € 35.- in rekening gebracht.
 8. Beroepsvervoercollege BVC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, opleidingen uiterlijk één week voor de geplande aanvang te annuleren en een nieuwe startdatum of locatie te plannen.
 9. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van de docent, behoudt Beroepsvervoercollege BVC zich het recht voor de de startdatum van de opleiding  naar een andere datum te verschuiven. Beroepsvervoercollege BVC kan nimmer door de wederpartij voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.

 

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overma­king op een door Beroepsvervoercollege BVC aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuur­datum, maar in ieder geval vóór aanvang van de opleiding. De op de bank/giroafschriften van Beroepsvervoercollege BVC aangegeven valutadag is bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Ingeval de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een ver­zoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
  2. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplich­ting niet nakomt,
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor ge­stelde termijn te voldoen,
  5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk ge­deelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds  bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, heeft Beroepsvervoercollege BVC door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandighe­den het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschul­digd door de wederpartij op grond van de door Beroepsvervoercollege BVC verleende diensten, ter­stond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te ei­sen, alles onvermin­derd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

Rente en kosten

 1. Als betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats­gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbij­stand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatie­tarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitslui­tend Nederlands recht van toepassing.

 

Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd, worden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van Beroepsvervoercollege BVC is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Beroepsvervoercollege BVC is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Als de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegen­heid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mensen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee al benoemde scheidslie­den tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.